KVKK – Politikamız

6698 sayılı Kanun Kapsamında

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Vakıf Politikamız

Vakfımız, işbu Politika kapsamında belirtilen hükümlere uygun olarak hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

Vakıf Politikamız ile Vakfımız ve diğer grup paydaşlarımız arasındaki veri paylaşımına  ilişkin hüküm ve koşullar, 6698 sayılı KVKK hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kimliği belirli ya da belirlenebilir nitelikteki gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir ‘’Kişisel Veri’’ kapsamındadır. Bu kapsamda bir  gerçek kişinin;  adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri, sağlık bilgileri gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler, kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin tekil olarak kaydedilen ve işlenebilen veriler (örneğin TCKN, IP adresi, adı soyadı v.b.) olabileceği gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle ilişkili raporlar (örneğin şikâyet raporları, çalışan performans değerlendirme raporları, mülakat değerlendirme raporları), kayıtlar (ses veya görüntü kayıtları, resimler, kullanıcı işlem kayıtları), belgeler (örneğin özgeçmişler, bordro, fatura, banka dekontları, kredi kartı ekstreleri, nüfus cüzdanı fotokopileri), yazılar (örneğin mektuplar, davet yazıları), sağlık raporları ve sağlık verileri, biyometrik veriler ile  adli sicil kayıt bilgileri gibi özel nitelikli veriler de kişisel veridir.

Kişisel Verilerinizi İşlerken Dikkat Ettiğimiz İlkeler:

İnternet sitemizi kullanmak isteyen potansiyel ve mevcut mütevelli üyelerimiz, bağışçılarımız, işbirliği yaptığımız kamu ve özel kurumlar, paydaşlarımız, çalışanlarımız,  çalışan adaylarımız ile tüm üçüncü Kişilerin kişisel verileri;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 2. Doğruluk ve güncellik,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmek
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılık, sınırlılık ve ölçülülük,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için

Veri Sorumlusu sıfatıyla Vakfımız tarafınca tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yöntemlerle  işlenebilmektedir.

Bu kapsamda sözleşme ilişkisi için mevcut ve potansiyel mütevelli üyelerimiz, bağışçılarımız, işbirliği yaptığımız kamu ve özel kurumlar, paydaşlarımız, çalışanlarımız,  çalışan adaylarımız ile tüm üçüncü Kişilerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, tanıtım, araştırma amaçlı bilgilendirmelerin, duyuruların yapılabilmesi, mevzuattan doğan herhangi bir  hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi, Vakfımızın meşru menfaatlerinin yerine getirilebilmesi gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız dahilinde 3. Kişilere Aktarabilmekteyiz:

Yine kişisel verilerinizi Vakfımız dışında gerek yurt içinde, gerekse de yurt dışında bulunan bağlı olduğumuz iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve yetkili kurum ve kuruluşlara Aydınlatma Metni’ndeki hüküm ve koşullara uygun olarak aktarabilmekteyiz.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki şartlarda işleyebilmekteyiz:  

 1. Veri sahibinin açık rızasının varlığı, Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

4Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5.İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

6.Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 1. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız olmasa da işleyebilmekteyiz.

Ancak ; 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,

 1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi halinde açık rızanız gerekmemektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri Sahibi olarak 6698 sayılı yasa gereğince;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip bulunmaktasınız.

6698 Sayılı Kanunun 13. maddesi gereğince, taleplerinizi bilgi@darulacezevakfi.org.tr E-mail adresi ve 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. Sakarya Apt. No:6,Kat:3,Daire:6 Şişli, İstanbul, Vakıf adresine iletebilirsiniz. Taleplerinizi  en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde inceleyeceğiz. İnceleme sonucuna göre talebinize yanıt vereceğiz.  Veri Sorumlusu sıfatıyla taleplerinizi ücretsiz olarak karşılamaktayız. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret alınabilecektir.

Veri Sorumlusu Darülaceze Vakfı

ADRES BİLGİ 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad.Sakarya Apt. No:6,Kat:3,Daire:6 Şişli, İstanbul,