KVKK – Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.

 1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Vakfımızın Veri Sorumlusu Konumu:

Vakfımız, mütevelli üyelerine, bağışçılarımıza, işbirliği yaptığımız paydaşlara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) 10. Maddesinden kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları mütevelli üyelerimizin, bağışçılarımızın, işbirliği yaptığımız paydaşlarımızın ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar. Vakfımız, işbu ‘’Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Metni’’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 1. 5737 sayılı Vakıflar Kanununa tabi Vakfımızın, Mütevelli Üyelerimize,bağışçılarımıza, işbirliği yaptığımız paydaşlara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Aktarımı:

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

Mütevelli Üyelerimiz bağışçılarımız, işbirliği yaptığımız paydaşlarla, Web sitesi/mobil uygulamaları kullananların kimlik bilgilerini teyit etmek,

 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve ilgili tüm yasal mevzuat tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili Mütevelli Üyelerimizle, bağışçılarımızla, işbirliği yaptığımız paydaşlarla iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Mütevelli Üyelerimize, bağışçılarımıza, işbirliği yaptığımız paydaşlarımıza daha iyi bir işbirliği deneyimini sağlamak, mütevelli üyelerimizin ilgi alanlarını dikkate alarakmütevelli üyelerimizin ilgilenebileceği hizmetlerimiz hakkında Mütevelli Üyelerimize, bağışçılarımıza, işbirliği yaptığımız paydaşlarımıza bilgi verebilmek, faaliyetlerimizi aktarmak,
 • Mütevelli Üyelerimiz, bağışçılarımız ve tüm kullanıcılarımızın memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan bilgi alan Mütevelli Üyelerimizi, bağışçılarımızı, 3.kişileri tanıyabilmek, analizlerimizde ve çeşitli tanıtım faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • İktisadi işletmemiz, anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

Kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, ilgililerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır.

Kişisel verileriniz, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve memnuniyeti sağlayabilmek için çeşitli tanıtım faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, https://darulacezevakfi.org.tr/ web sitesinden, mobil uygulamalardan işlem yapan mütevelli üyelerimizin, bağışçılarımızın, işbirliği yaptığımız paydaşların ve site kullanıcılarının  verdikleri veriler, bu kişilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Vakfımız  tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

 1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8 İnternet Sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza cookie (çerez) konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci/çerez (“cookie”) formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır. Örneğin, cookie’ler, siteleri ve reklâmları sizin ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlememizi sağlayacaktır. Hemen hemen tüm internet browser’larda, cookie’leri hard diskinizden silmek, yazılmasını önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarı mesajı almak için seçenekler vardır. Google Analytics ve Google Optimize, Google Adwords, Google Yeniden Pazarlama ve Double Click, Microsoft programları, Facebook Yeniden Pazarlama, Facebook, Linkedin, Xing, Twitter , Google+. Google ReCaptcha, Google Maps, Google Tag Manager, Youtube uygulamalarına ilişkin  daha fazla bilgi için lütfen browser’ınızın yardım dosyalarına ve kullanım bilgilerine bakınız.

Kişisel veri sahibi olarak Kanundan kaynaklanan haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, https://darulacezevakfi.org.tr/ web adresinde yer alan Vakfımızı tarafından yayımlanan ‘’6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’’da belirtilen yöntemlerle iletebilirsiniz.  Vakfımızsöz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. İşbu taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklıdır.

Bize kişisel verilerinizle ilgili bilgi@darulacezevakfi.org.tr e-posta adresinden dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.